Yuliya Ihlitskaya, APN

Yuliya Ihlitskaya, APN
Name: Yuliya Ihlitskaya, APN Gender: Female Specialty: Psychiatry

Primary Office Information

ADDRESS:850 W. Irving Park Road, Chicago, IL 60613
TELEPHONE:773-975-6775
LANGUAGES SPOKEN: English
INSURANCES ACCEPTED: All major insurance plans accepted